fb pixel

קהילת העסקים של ביתא-ישראל

כניסה למערכת

לצורך שמירה על מהימנות המערכת נדרשת הזדהות לצורך שליחת משוב על עסק.

ניתן להזדהות עם חשבון ג'ימייל או עם חשבון פייסבוק